Modlitwy i pieśni do Miłosierdzia Bożego


Modlitwa za Kościół Święty
Jezu mój, proszę Cię za cały Kościół, udziel mu miłości i światła Ducha swego, dając moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie.
Daj nam świętych kapłanów. Ty sam utrzymuj ich świętość. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego o Panie, kruszy i w niwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz. Amen.

Modlitwa za Ojczyznę
Jezu Najmiłosierniejszy, proszę Cię przez przyczynę Świętych Twoich, a szczególnie przez przyczynę Matki Twojej Najmilszej, która Cię wychowała z dzieciństwa, błagam Cię błogosław Ojczyźnie mojej. Jezu, nie patrz na grzechy nasze, ale spójrz na łzy dzieci małych, na głód i zimno, jakie cierpią. Jezu, dla tych niewiniątek udziel mi łaski, o którą Cię proszę dla Ojczyzny.

Litania o Miłosierdziu Bożym

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu sprawiedliwych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, pociecho dla chorych i cierpiących, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, pokoju konających, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów, ufam Tobie

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.

V. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
R. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps 144,9; Ps 88,2).
Módlmy się: Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen.

Pieśni

Bądź uwielbiony, Miłosierny Boże, * Wszechmocny Stwórco, dobry nasz Panie. * Cześć Ci oddajem w najgłębszej pokorze, * W Bóstwa Twojego tonąc oceanie.
Bądź uwielbiony Ty, w Trójcy Jedyny * Tak niezgłębiony i niepojęty * Ty co przebaczać umiesz wszystkie winy, * Trzykroć wołamy: Święty, Święty, Święty.
Bądź uwielbiony miłosierny Boże, * Żeś zstąpić raczył z niebios na ziemię. * Wielbimy Ciebie w najgłębszej pokorze, * Żeś tak wywyższył całe ludzkie plemię.
Bądź uwielbiony w miłosierdzia dziele * Przez wszystkie serca Tobie zawsze wierne, * Które Cię wielbią tu w Twoim Kościele, * A którym dałeś życie nieśmiertelne.
Bądź uwielbiony Stwórco nasz i Panie * Przez wszechświat, który wielbi Cię w pokorze, * Dziękujemy Stwórcy, ile sił nam stanie * I wysławiamy Miłosierdzie Boże!
Refren: Miłosierdzia Jezu mój, ześlij z nieba na lud swój.

Dziś o Panie modły ślemy na przebłaganie za grzech, * Byś litośnie spojrzał z góry i przyspieszył szczęsne dni. Refren.
Usłysz Jezu modły nasze, które płyną z wszystkich stron, * Spójrz na ojców i ból matek, na łzy sierot, smutek żon. Refren.
Niech do Ciebie wszyscy wrócą co wzgardzili wolą Twą. * W Twe objęcia niech się rzucą i zapłaczą skruchy łzą. Refren. .
Nie chcesz śmierci dla grzesznika lecz by przejrzał znów i żył, * By się zmienił w pokutnika, dzieckiem Twoim Jezu był. Refren.
Miłosierdzia dla strapionych, których serce rani miecz. * Dla cierpiących, opuszczonych, rany ich bolesne lecz. Refren.
Miłosierne Serce Twoje dobry Jezu ku nim skłoń, * A z ich oczu łzawe zdroje niech ociera Twoja dłoń. Refren:.
Miłosierdzia dla kapłanów, którzy słabi w życiu są, * I Twą wolę raz obraną nie za bardzo pełnić chcą. Refren.
Miłosierdzia dla nas samych, którzy pragniem dobrze żyć. * Wspieraj Jezu naszą wolę i nas wzmocnij w ciężkie dni. Refren.
Miłosierny dobry Jezu coś się ukrył w Hostii tej, * Racz wysłuchać modły nasze miłosierdzie na świat zlej. Refren.
O, miłosierdzia, miłosierdzia, Panie, * Twojego ludu niech Cię nędza wzruszy. * O dobry Jezu, przyjm to błaganie, * Które do Ciebie płynie z głębi duszy. O, miłosierdzia!
O, miłosierdzia dla dusz, które giną, * Z dala od Ciebie na bezdrożach świata. * D1a nich Twe rany Krwią najdroższą płyną, * Dla nich cierń ostry Twe czoło oplata. O, miłosierdzia!
Przez Matki Twojej wszechwładną przyczynę * Rzuć nam Twej łaski ożywcze promienie, * I miłosierdzia, przyspieszaj godzinę * I wszystkim, Jezu, wszystkim daj zbawienie. O, miłosierdzia!
W każdym strapieniu i w każdej potrzebie, * Czuwa nad nami Miłosierdzie Boże. * Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa, * Wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha.
Gdy krew i woda z Serca się polały, * Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały. * Więc uwielbiajmy Miłosierdzie Boże, * W każdym strapieniu i o każdej porze.
Gdy Serce Boskie włócznią wskroś przeszyto, * Krew z wodą trysły falą przeobfitą. * Krew zmywająca tego świata grzechy, * Woda kojąca – balsamem pociechy.
Copyright C by INSTYTUT TEOLOGICZNY KSIĘŻY MISJONARZY

Uwielbienie Miłosierdzia Bożego

Miłosierny Boże! Jakżesz wielka jest Twoja Miłość do Swego wszelkiego stworzenia, a w szczególności do człowieka, który został stworzony, na Twój obraz i podobieństwo Twoje.Bo kiedy pierwsi rodzice utracili piękno Twego podobieństwa przez grzech, okazałeś ogromne Swoje Miłosierdzie przez obietnice naprawienia zła przez Swego Syna i tak się stało. Gdy ludzie nie zwracali uwagi na Twoją Dobroć i Miłosierdzie, wciąż byłeś cierpliwy i wyrozumiały dla słabości ludzkiej. Czasem dopuszczałeś karę wojny i niewoli. Ale zawsze okazywałeś Swoją mocną rękę i hojność Swego Serca. Niejednokrotnie Naród Wybrany doznawał namacalnie Twego Miłosierdzia.

Na koniec czasów oczekiwania na Mesjasza zesłałeś Swego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa, by w pełni okazać Swoje Miłosierdzie. Lecz, chociaż przyszedł do swoich, swoi Go nie przyjęli.
I chociaż dzisiaj przez tyle wieków okazujesz nam to Miłosierdzie Swoje przez ręce i dzieła Swego Ukochanego Syna i chociaż objawiłeś je światu przez skromną zakonnicę: Błogosławioną Siostrę Faustynę w niedalekim od nas klasztorze na Łagiewnikach w Krakowie, to jednak człowiek w dalszym: ciągu lekceważy sobie wyrazy Twojej miłości i brakuje mu odwagi zerwania z przywiązania do grzechu, a nawet wymyśla nowe sposoby by okazać pogardę i lekceważenie Twemu Miłosiernemu Sercu.

Zebrani tu dzisiaj wokół Twojej bezgranicznej Miłości ukrytej w Najświętszym Sakramencie chcemy nie tylko wyrazić naszą wiarę w obecność Twoją w tej małej Hostii i nie tylko przeprosić Cię za niezliczoną ilość i ciężar gatunkowy największych grzechów ludzkich, ale chcemy przede wszystkim wyrazić Ci nasz hołd uwielbienia, wyrazić Ci naszą wdzięczność, bezgraniczną miłość tak wielką na jaką jesteśmy tylko zdolni.
Miłosierdzie Twoje, Boże „jest natchnieniem dla naszej nadziei na zmianę dotychczasowego życia.
Miłosierdzie Twoje, Boże, jest w końcu rękojmią naszego spotkani się z Tobą w Niebie.
Bądź raz jeszcze, po nieskończoną ilość razy uwielbione Miłosierdzie Boże!

Modlitwy i pieśni

Modlitwa za Kościół Święty
Jezu mój, proszę Cię za cały Kościół, udziel mu miłości i światła Ducha swego, dając moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie.
Daj nam świętych kapłanów. Ty sam utrzymuj ich świętość. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego o Panie, kruszy i w niwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz. Amen.

Modlitwa za Ojczyznę
Jezu Najmiłosierniejszy, proszę Cię przez przyczynę Świętych Twoich, a szczególnie przez przyczynę Matki Twojej Najmilszej, która Cię wychowała z dzieciństwa, błagam Cię błogosław Ojczyźnie mojej. Jezu, nie patrz na grzechy nasze, ale spójrz na łzy dzieci małych, na głód i zimno, jakie cierpią. Jezu, dla tych niewiniątek udziel mi łaski, o którą Cię proszę dla Ojczyzny.

Litania o Miłosierdziu Bożym

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu sprawiedliwych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, pociecho dla chorych i cierpiących, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, pokoju konających, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów, ufam Tobie

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.

V. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
R. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps 144,9; Ps 88,2).
Módlmy się: Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen.

Pieśni

Bądź uwielbiony, Miłosierny Boże, * Wszechmocny Stwórco, dobry nasz Panie. * Cześć Ci oddajem w najgłębszej pokorze, * W Bóstwa Twojego tonąc oceanie.
Bądź uwielbiony Ty, w Trójcy Jedyny * Tak niezgłębiony i niepojęty * Ty co przebaczać umiesz wszystkie winy, * Trzykroć wołamy: Święty, Święty, Święty.
Bądź uwielbiony miłosierny Boże, * Żeś zstąpić raczył z niebios na ziemię. * Wielbimy Ciebie w najgłębszej pokorze, * Żeś tak wywyższył całe ludzkie plemię.
Bądź uwielbiony w miłosierdzia dziele * Przez wszystkie serca Tobie zawsze wierne, * Które Cię wielbią tu w Twoim Kościele, * A którym dałeś życie nieśmiertelne.
Bądź uwielbiony Stwórco nasz i Panie * Przez wszechświat, który wielbi Cię w pokorze, * Dziękujemy Stwórcy, ile sił nam stanie * I wysławiamy Miłosierdzie Boże!
Refren: Miłosierdzia Jezu mój, ześlij z nieba na lud swój.

Dziś o Panie modły ślemy na przebłaganie za grzech, * Byś litośnie spojrzał z góry i przyspieszył szczęsne dni. Refren.
Usłysz Jezu modły nasze, które płyną z wszystkich stron, * Spójrz na ojców i ból matek, na łzy sierot, smutek żon. Refren.
Niech do Ciebie wszyscy wrócą co wzgardzili wolą Twą. * W Twe objęcia niech się rzucą i zapłaczą skruchy łzą. Refren. .
Nie chcesz śmierci dla grzesznika lecz by przejrzał znów i żył, * By się zmienił w pokutnika, dzieckiem Twoim Jezu był. Refren.
Miłosierdzia dla strapionych, których serce rani miecz. * Dla cierpiących, opuszczonych, rany ich bolesne lecz. Refren.
Miłosierne Serce Twoje dobry Jezu ku nim skłoń, * A z ich oczu łzawe zdroje niech ociera Twoja dłoń. Refren:.
Miłosierdzia dla kapłanów, którzy słabi w życiu są, * I Twą wolę raz obraną nie za bardzo pełnić chcą. Refren.
Miłosierdzia dla nas samych, którzy pragniem dobrze żyć. * Wspieraj Jezu naszą wolę i nas wzmocnij w ciężkie dni. Refren.
Miłosierny dobry Jezu coś się ukrył w Hostii tej, * Racz wysłuchać modły nasze miłosierdzie na świat zlej. Refren.
O, miłosierdzia, miłosierdzia, Panie, * Twojego ludu niech Cię nędza wzruszy. * O dobry Jezu, przyjm to błaganie, * Które do Ciebie płynie z głębi duszy. O, miłosierdzia!
O, miłosierdzia dla dusz, które giną, * Z dala od Ciebie na bezdrożach świata. * D1a nich Twe rany Krwią najdroższą płyną, * Dla nich cierń ostry Twe czoło oplata. O, miłosierdzia!
Przez Matki Twojej wszechwładną przyczynę * Rzuć nam Twej łaski ożywcze promienie, * I miłosierdzia, przyspieszaj godzinę * I wszystkim, Jezu, wszystkim daj zbawienie. O, miłosierdzia!
W każdym strapieniu i w każdej potrzebie, * Czuwa nad nami Miłosierdzie Boże. * Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa, * Wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha.
Gdy krew i woda z Serca się polały, * Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały. * Więc uwielbiajmy Miłosierdzie Boże, * W każdym strapieniu i o każdej porze.
Gdy Serce Boskie włócznią wskroś przeszyto, * Krew z wodą trysły falą przeobfitą. * Krew zmywająca tego świata grzechy, * Woda kojąca – balsamem pociechy.
Copyright C by INSTYTUT TEOLOGICZNY KSIĘŻY MISJONARZY

Uwielbienie Miłosierdzia Bożego

Miłosierny Boże! Jakżesz wielka jest Twoja Miłość do Swego wszelkiego stworzenia, a w szczególności do człowieka, który został stworzony, na Twój obraz i podobieństwo Twoje.Bo kiedy pierwsi rodzice utracili piękno Twego podobieństwa przez grzech, okazałeś ogromne Swoje Miłosierdzie przez obietnice naprawienia zła przez Swego Syna i tak się stało. Gdy ludzie nie zwracali uwagi na Twoją Dobroć i Miłosierdzie, wciąż byłeś cierpliwy i wyrozumiały dla słabości ludzkiej. Czasem dopuszczałeś karę wojny i niewoli. Ale zawsze okazywałeś Swoją mocną rękę i hojność Swego Serca. Niejednokrotnie Naród Wybrany doznawał namacalnie Twego Miłosierdzia.

Na koniec czasów oczekiwania na Mesjasza zesłałeś Swego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa, by w pełni okazać Swoje Miłosierdzie. Lecz, chociaż przyszedł do swoich, swoi Go nie przyjęli.
I chociaż dzisiaj przez tyle wieków okazujesz nam to Miłosierdzie Swoje przez ręce i dzieła Swego Ukochanego Syna i chociaż objawiłeś je światu przez skromną zakonnicę: Błogosławioną Siostrę Faustynę w niedalekim od nas klasztorze na Łagiewnikach w Krakowie, to jednak człowiek w dalszym: ciągu lekceważy sobie wyrazy Twojej miłości i brakuje mu odwagi zerwania z przywiązania do grzechu, a nawet wymyśla nowe sposoby by okazać pogardę i lekceważenie Twemu Miłosiernemu Sercu.

Zebrani tu dzisiaj wokół Twojej bezgranicznej Miłości ukrytej w Najświętszym Sakramencie chcemy nie tylko wyrazić naszą wiarę w obecność Twoją w tej małej Hostii i nie tylko przeprosić Cię za niezliczoną ilość i ciężar gatunkowy największych grzechów ludzkich, ale chcemy przede wszystkim wyrazić Ci nasz hołd uwielbienia, wyrazić Ci naszą wdzięczność, bezgraniczną miłość tak wielką na jaką jesteśmy tylko zdolni.
Miłosierdzie Twoje, Boże „jest natchnieniem dla naszej nadziei na zmianę dotychczasowego życia.
Miłosierdzie Twoje, Boże, jest w końcu rękojmią naszego spotkani się z Tobą w Niebie.
Bądź raz jeszcze, po nieskończoną ilość razy uwielbione Miłosierdzie Boże!


Inne wpisy z danej kategorii: ku czci Miłosierdzia Bożego

RSSWpisy (0)

Trackback URL

Wpisz się
Jeśli chcesz pokazać zdjęcie, kliknij Gravatar.