CZYTANIA

lut 02, 2011

Ruch charyzmatyczny w Polsce

W Polsce przyjmuje się za datę powstania Odnowy w Duchu Świętym rok 1975, choć są na ten temat podzielone zdania. Jest możliwe powstanie niektórych grup modlitewnych nieco wcześniej, ponieważ zazwyczaj księża wracający z zagranicznych spotkań z Odnową w Duchu Świętym do kraju, tworzyli wspólnoty ruchu charyzmatycznego w danej parafii, w której objęli działalność duszpasterską.

Do pierwszych księży, którzy zetknęli się z ruchem charyzmatycznym należeli: ks. Płonka z diecezji bielsko-żywieckiej (1975); ks. Marian Piątkowski z Poznania był uczestnikiem kongresu charyzmatycznego w Rzymie (maj 1975), który doświadczył chrztu w Duchu Świętym i zapragnął tym doświadczeniem dzielić się z innymi po powrocie do kraju; ks. Bronisław Dembowski (biskup włocławski) uczestniczył w spotkaniach ruchu charyzmatycznego w czasie studiów w USA w 1976 r., a po powrocie do kraju z jego inicjatywy powstała grupa modlitewna w Warszawie (późniejsza nazwa Marana-tha). Wśród osób, które były odpowiedzialne za zapoczątkowanie Odnowy w Duchu Świętym w naszym kraju znajdują się: ks. Marian Piątkowski, ks. Bronisław Dembowski, o. Adam Schulz SJ, ks. Andrzej Grefkowicz, o. Józef Kozłowski SJ. Z ich inicjatywy powstawały pierwsze grupy modlitewne w Polsce. Należy również podkreślić zasługi ks. Franciszka Blachnickiego, Sługi Bożego, założyciela ruchu Światło-Życie (o popularnej nazwie „Oaza”), który zezwolił (1975), by w tymże ruchu modlono się do Ducha Świętego o „wylanie”. Jak twierdzą świadkowie, zdarzały się wówczas przypadki doświadczenia wylania Ducha Świętego na poszczególne osoby. Otwarcie się ruchu Światło-Życie na dary charyzmatyczne doprowadziło, iż wspólnoty przekształciły się w ruch charyzmatyczny i to one współorganizowały I Kongres Odnowy w Częstochowie.

Z kilku wspólnot np. w dużym mieście tworzyły się okręgi ruchu charyzmatycznego i tak zorganizowano pierwsze wspólne spotkania odpowiedzialnych z grup modlitewnych w Izabelinie w dniach 11-12 lutego 1977 r. (uczestniczyły osoby z: Poznania, Warszawy, Katowic, Białegostoku, Wrocławia i Łodzi). Podjęto wówczas próbę zorganizowania wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących otrzymywanych darów w tworzących się grupach modlitewnych (dar języków i proroctwa). Dużo czasu zajęła modlitwa wstawiennicza, a szczególnie modlitwa o wylanie Ducha Świętego.

Dwa lata później w dniach 21-22 kwietnia w Magdalence spotkali się przedstawiciele z 50 grup z całej Polski. Na tych spotkaniach wyłoniono zespół mający pomagać istniejącym grupom w rozwoju, we współpracy ze sobą i w kontaktach z hierarchią Kościoła.

W 1981 r. z powstałego wcześniej Zespołu Koordynatorów (polski odpowiednik ICCRO) wyodrębniono Zespół Pastoralny, Sekretariat i odpowiedzialnych rejonowych (z biegiem czasu odpowiedzialni rejonowi mają się przekształcić w odpowiedzialnych diecezjalnych).

W dniach 14-16 października 1983 r. odbył się I Kongres Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze (3,5 tys. liczba uczestników). Przewodniczył mu ks. kard. L. J. Suenens z Belgii (kilka osób z Głogowa uczestniczyło w tymże kongresie i postanowiło utworzyć grupę modlitewną w naszym mieście).

II Kongres Odnowy w Duchu Świętym odbył się w Gnieźnie w roku 1988 w dniach 29-31 maja (10 tys. liczba uczestników).

III Kongres miał miejsce na Jasnej Górze w roku 1993 w dniach 14-15 maja (100 tys. liczba uczestników). Przewodniczył o. Ricardo Arganaraz z Włoch. Po modlitwach o. Ricardo dokonywały się cudowne uzdrowienia.

IV Kongres również odbył się na Jasnej Górze w 1998 roku w dniach (200 tys. liczba uczestników).

V Kongres ponownie odbył się na Jasnej Górze w roku 2003 (brak danych jeśli chodzi o liczbę uczestników).

Z danych z roku 2000 w Polsce było 750 grup modlitewnych, które gromadzą ok. 30 tys. stałych członków[1].

Zespół Koordynatorów w Polsce przyjął nazwę Krajowego Zespołu Koordynatorów (KZK) i nie sprawuje władzy w Odnowie w Duchu Świętym, jest natomiast znakiem jedności polskich wspólnot. Zespół zbiera informacje dotyczące Odnowy, jest forum wymiany doświadczeń, koordynuje ogólnopolskie inicjatywy Odnowy w Duchu Świętym, utrzymuje kontakty z Odnową w innych krajach i z Międzynarodowymi Służbami Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS), deleguje też swych przedstawicieli na międzynarodowe spotkania ruchu charyzmatycznego. W obecny skład KZK wchodzą: Delegat Konferencji Episkopatu Polski: ks. bp Bronisław Dembowski; Przewodniczący Rady KZK: ks. Wojciech Nowacki; V-ce Przewodniczący Rady KZK: Małgorzata Stuła – Topolska; Członek Rady: ks. Andrzej Grefkowicz; Członek Rady: ks. Mariusz Mik; Członek Rady: Norbert Dawidczyk; Członek Rady: Teresa Szczur; Członek Rady Prezes Fundacji: Sławomir Czajkowski; Członek Rady: Joanna Walendowska; Członek Rady Wiceprezes Fundacji: Wojciech Karczewski. Natomiast obecnymi koordynatorami diecezji np. zielonogórsko-gorzowskiej są: Ks. Andrzej Sapieha; Gerard Trybus; szczecińsko-kamieńskiej: Ks. Henryk Marczak; Agnieszka Szewczyk; Tekla Nowicka; poznańskiej: Ks. Adam Sczaniecki; Halina Mrug i inni z pozostałych diecezji. Komisją Teologiczną KZK zajmuje się Ks. Mirosław Cholewa; Diakonią Medialną: Ks. Sławomir Wądołek; Krystian Haraburda; Marek Czacharowski; Kuba Cebulski; Księgowością Fundacji: Jolanta Ołdakowska; Sekretariatem KZK: Joanna Ekstowicz[2]; Rzecznik prasowy jest Agnieszka Strzępka[3].

Według wskazań ICCRS ruch Odnowy w Duchu Świętym winien kierować się pięcioma celami: 1. Pomagać w dojrzałym i stałym osobistym nawróceniu do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. 2. Wspierać i podtrzymywać osobistą i zdecydowaną odpowiedź na osobę, obecność i moc Ducha Świętego. 3. Wspierać i podtrzymywać przyjęcie i korzystanie z darów duchowych, nie tylko w ramach odnowy, lecz także w łonie całego Kościoła. 4. Podtrzymywać dzieło ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, łącznie z ewangelizacją osób będących poza Kościołem, ewangelizacją chrześcijan tylko z nazwy, a także ewangelizacją kultury i struktur społecznych. 5. Podtrzymywać wzrost w świętości przez integrację darów charyzmatycznych z pełnią życia Kościoła[4].

Ruch charyzmatyczny w Polsce bardzo mocno „przyległ” do życia duszpasterskiego parafii, a nawet wrósł w nią. Zaangażowanie tego ruchu polega nie tylko na ewangelizacji lub re-ewangelizacji nie tylko mowie, ale przede wszystkim w czynie (chodzi nam tutaj o czyny charytatywne).


[1] Zob. Odnowa w Duchu Świętym. Wykład z teologii pastoralnej dla diakonów w MWSD w Lublinie; Rozwój w Polsce, http://www.odnowa.org/o-odnowie/rozwoj-w-polsce (30.03.2009).

[2] Sekretariat Krajowego Zespołu Koordynatorów mieści się w Łomży 18-400 przy Pl. Papieża Jana Pawła II Nr 1, e-mail: kzk-sekretariat@odnowa.org (30.03.2009).

[3] Krajowy Zespół Koordynatorów (KZK), http://www.odnowa.org/struktura/kzk (30.03.2009); Rada Krajowego Zespołu Koordynatorów, http://www.odnowa.org/struktura/sklad-kzk-1 (30.03.2009).

14Cele katolickiej Odnowy charyzmatycznej, http://www.wspolnoty.jezuici.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=34 (30.03.2009).


Inne wpisy z danej kategorii: Czytania

Tagi:

RSSWpisy (0)

Trackback URL

Wpisz się
Jeśli chcesz pokazać zdjęcie, kliknij Gravatar.