asdf wierni.net Nowenna, Akt Poświęcenia, Wezwania

Nowenna, Akt Poświęcenia, Wezwania

NOWENNA  DO DUCHA ŚWIĘTEGO Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie. O. I odnowisz oblicze ziemi. Módlmy się: Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Duchu Święty Boże, Dawco łask niebieskich, Ty według obietnicy Syna Bożego, a Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, dnia pięćdziesiątego po Jego Zmartwychwstaniu zstąpiłeś na Apostołów jako obiecany Pocieszyciel, napełniając ich darami niebieskimi; oddajemy Ci cześć i najgłębszy pokłon i pokornie prosimy: nie wypuszczaj nas nigdy z Twojej świętej opieki. Bądź nam zawsze niebieskim Pocieszycielem i uświęcaj nas siedmiorakimi darami Twoich łask: - darem mądrości, abyśmy poznali i umiłowali Prawdę wiekuistą i nigdy nie przenosili znikomych dóbr doczesnych nad dobra wieczne, - darem rozumu, który nam daje prawdziwe poznanie prawd wiary, - darem rady, abyśmy zawsze poznawali i wybierali to, co się Bogu podoba, - darem mocy, aby nam dał siłę potrzebną do zwyciężenia wszystkich przeszkód na drodze zbawienia, - darem umiejętności, aby nas prowadził zawsze drogą przykazań Bożych, - darem pobożności, abyśmy z weselem i radością oddawali się wszystkiemu, czego wymaga służba Boża, - darem bojaźni Bożej, abyśmy z synowskiej miłości ku Bogu lękali się obrażać Go jakimkolwiek grzechem i zawsze pamiętali, że grzech jest największym złem na świecie i naraża grzesznika na wieczne potępienie. Bądź z nami zawsze, Duchu Święty Boże. Napełniaj nas Twoimi darami, oświecaj w wątpliwościach, pocieszaj w smutku, ratuj w niebezpieczeństwach, wyprowadzaj z błędów, dźwigaj z upadków, rządź nami według Twojej mądrości, jednocz nas zawsze wzajemną miłością chrześcijańską, abyśmy wszyscy żyli w zgodzie i jedności jako jedna rodzina Boża i doprowadź nas wszystkich do szczęśliwej wieczności, abyśmy tam z całą rzeszą Aniołów i świętych składali Ci dziękczynienie i chwałę na wieki wieków. Amen. AKT POŚWIĘCENIA SIĘ DUCHOWI ŚWIĘTEMU Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, aby całe moje życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz z Ojcem i Tobą na wieki. Amen. Ojcze nasz i Chwała Ojcu (7 razy) na uproszenie 7 darów Ducha Świętego W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie, O. I odnowisz oblicze ziemi. Módlmy się: Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz tajniki naszych serc, odnów nas swą ożywczą łaską i spraw, abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej prawdy. Ty, który mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą słabość, ześlij ogień Twej Bożej mocy, aby oczyścił nas, umocnił i obudził tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. WEZWANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO Duchu Święty Boże, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, który wydajesz świadectwo o Chrystusie, Duchu Święty Boże, który kierujesz losami ludzkości, Duchu Święty Boże, który napełniasz okrąg ziemi, Duchu Święty Boże, z którego wszelka moc pochodzi, Duchu Święty Boże, który nauczasz nas swej prawdy, Duchu Święty Boże, który przebywasz w naszych sercach, Duchu Święty Boże, który przenikasz najskrytsze tajniki serca, Duchu Święty Boże, który oświecasz nasze myśli, Duchu Święty Boże, który odradzasz nas duchowo, Duchu Święty Boże, miłosierny dawco darów, Duchu Święty Boże, Duchu mądrości i rozumu, Duchu Święty Boże, Duchu rady, męstwa i pobożności, Duchu Święty Boże, Duchu bojaźni Bożej i roztropności, Duchu Święty Boże, który napełniałeś Apostołów odważnie głoszących Chrystusa, Duchu Święty Boże, Pocieszycielu nasz drogi, Duchu Święty Boże, który oczyszczasz nasze serca, Duchu Święty Boże, który nas ożywiasz i czynisz dziećmi Bożymi, Duchu Święty Boże, odwieczne źródło pociechy, Duchu Święty Boże, Duchu mocy umacniającej w naszych troskach, Duchu Święty Boże, który prowadzisz nas na drodze doskonałości, Duchu Święty Boże, Duchu ciszy otwartej na Boga, Duchu Święty Boże, ożywcze źródło mocy, Duchu Święty Boże, Duchu radości płynącej z życia w Prawdzie, Duchu Święty Boże, dawco wiary, pokoju i żarliwości, Duchu Święty Boże, światłości Patriarchów, Duchu Święty Boże, natchnienie Proroków, Duchu Święty Boże, kierujący posługą Apostołów, Duchu Święty Boże, zwycięstwo męczenników, Duchu Święty Boże, mądrości wyznawców, Duchu Święty Boże, czystości dziewic, Duchu Święty Boże, namaszczenie wszystkich świętych Pańskich, Duchu Święty Boże, który tworzysz, ożywiasz i uświęcasz Kościół Chrystusowy.

***

Przyjdź, Duchu Święty! Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie. Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę. Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność. Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę. Przemień naszą goryczw słodycz Twej łaski. Przemień mrok naszych serc w delikatne światło. Przemień naszą obojętnośćw serdeczną życzliwość. Przemień naszą nocw Twoje światło. Przemień zimę naszych duszw Twoją wiosnę. Wyprostuj nasze krzywe drogi, wypełnij naszą pustkę. Oczyść nas z pychy.pogłębij naszą pokorę. Rozpal w nas miłość, zgaś w nas zmysłowość. Spraw, abyśmy widzieli siebie, jak Ty nas widzisz. Abyśmy mogli poznać Ciebie, jak to obiecałeś. I byli szczęśliwiwedług Twego słowa: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów. Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów. Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów. Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów. Duchu Święty, Duchu Boży, spraw, by kapłani, ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. Duchu Święty, powierzam Ci serca kapłańskie; ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. AmenOpublikuj
KomentarzProszę wypełnić pola oznaczone *
Państwa e-mail służy jedynie weryfikacji i nigdy nie zostanie opublikowany na stronie.