asdf wierni.net Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Dla ułatwienia czynnego udziału w nabożeństwach do Miłosierdzia Bożego umieszczamy znane już teksty modlitw pochodzące głównie z dzienniczka św. siostry Faustyny z rozpowszechnionymi od lat zmianami. 1. Na wystawienie Najświętszego Sakramentu, śpiewa się: O zbawcza Hostio, godna czci... 2. Modlitwa wobec Najświętszego Sakramentu: Witaj Miłości utajona, życie mej duszy. Witaj Jezu pod tymi nikłymi postaciami chleba. Witaj Najsłodsze Miłosierdzie, które się rozlewasz na wszystkie dusze. Witaj Dobroci Nieskończona, która rozsiewasz wokół strumienie łask. Witaj Jasności i Światłości dusz. Witaj Zdroju niewyczerpanego miłosierdzia, najczystsza Krynico, z której nam tryska życie i świętość. Witaj rozkoszy dla serc czystych. Witaj jedyna nadziejo dla dusz grzesznych. 3. Można zaśpiewać pieśń: Kłaniam się Tobie... 4. Modlitwa adoracyjna: Uwielbiam Cię Stwórco i Panie, utajony w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia. O Panie, rozsiałeś tyle piękna po całej ziemi, które mówi mi o Twojej niepojętej piękności. A choć się ukryłeś i utaiłeś swoją piękność, oko moje oświecone wiarą dosięga Ciebie i dusza moja poznaje swego Stwórcę, najwyższe Dobro i serce moje całe tonie w modlitwie uwielbienia. Stwórco mój i Panie, Twoja dobroć ośmiela mnie by mówić do Ciebie. Miłosierdzie Twoje sprawia, że znika między nami przepaść, która dzieli Stwórcę od stworzenia. Rozmawiać z Tobą, o Panie, to rozkosz dla mojego serca. W Tobie znajduję wszystko, czego moje serce zapragnąć może. Tu światło Twoje oświeca mój umysł i czyni go zdolnym do coraz większego poznawania Ciebie. Tu na serce moje spływają łask strumienie, tu dusza moja czerpie życie wiekuiste. O Stwórco nasz i Panie, Ty sam dajesz nam siebie. Za tę niepojętą dobroć Twoją uwielbiamy Cię całym sercem i całą duszą. 5. Śpiew: Bądź uwielbiony, miłosierny Boże..., lub inny śpiew wielbiący. 6. Podziękowania i prośby Jezu! Ośmieleni Twoją nieskończoną dobrocią i miłosierdziem, pragniemy przedstawić Ci nasze dziękczynienia i prośby:... (tu następuje odczytanie podziękowań i próśb kierowanych do Miłosierdzia Bożego). 7. Intencja na pierwszy dzień nowenny (Według dzienniczka siostry bł. Faustyny pragnieniem Pana Jezusa jest, aby każdy dzień nowenny poświęcić innej grupie ludzi, polecając ich w sposób szczególny Jego Miłosierdziu): Módlmy się o miłosierdzie Boże dla całej ludzkości: Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją; przyjmij nas wszystkich do przybytku najlitościwszego Serca swojego i nie wypuszczaj zeń nikogo na wieki. Błagamy Cię o to przez miłość, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym. Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a przede wszystkim na biednych grzeszników, których jedyną nadzieją jest najlitościwsze Serce Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa; dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, byśmy wszyscy razem Twoją wszechmoc wysławiali na wieki. Amen. 8. Koronka do Miłosierdzia Bożego (do odmawiania na zwykłym różańcu) Na początku: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę... Na dużych paciorkach różańca: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa - na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego (1 x). Na małych paciorkach różańca: Dla Jego bolesnej męki - miej miłosierdzie dla nas i świata całego (10 x). Na zakończenie: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem (3 x). 9. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem Intencje na kolejne dni nowenny Na drugi dzień nowenny Módlmy się z duchowieństwo, przez które spływa na ludzkość miłosierdzie Boże: Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko, co dobre, pochodzi, pomnażaj łaski w duszach kapłanów, zakonników i zakonnic swoich, aby godnie i owocnie pełnili obowiązki w Twojej winnicy, a wszystkich innych pobudzali słowem i przykładem do należytej czci miłosierdzia Bożego na wieki. Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na grono pracowników swej winnicy - na dusze kapłanów, zakonników i zakonnic, które są przedmiotem szczególnego umiłowania Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa; obdarz ich mocą błogosławieństwa swego i udziel szc2ególniejszego światła, aby mogli należycie przewodzić innym na drogach zbawienia i sprowadzić na nich miłosierdzie Twoje. Amen. Na trzeci dzień nowenny Módlmy się za wszystkich chrześcijan: Jezu najlitościwszy, który obficie udzielasz łask swoich wszystkim ze skarbca miłosierdzia Bożego, przyjmij wszystkich wiernych chrześcijan do przybytku swojego najmiłosierniejszego Serca i nie wypuszczaj nas zeń na wieki. Błagamy Cię o to przez miłość, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym. Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosier3zia na dusze wierne, jako ukochane dziedzictwo Syna Twego, a dla Jego bolesnej męki udziel im swego błogosławieństwa i otaczaj je swoją nieustanną opieką, aby nigdy nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, lecz by z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki. Amen. Na czwarty dzień nowenny Módlmy się za pogan i niewiernych, którzy jeszcze nie znają miłosierdzia Bożego: Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do przybytku najlitościwszego Serca swego dusze pogan i niewiernych, którzy Cię jeszcze nie znają; niech promienie Twej łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali dobrodziejstwa miłosierdzia Twego na wieki. Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze pogan i niewiernych, którzy jeszcze nie znają najlitościwszego Serca Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa; pociągnij ich do światła Ewangelii, aby pojęli, jak wielkim szczęściem jest Ciebie miłować i wysławiać miłosierdzie Twoje na wieki. Amen. Na piąty dzień nowenny Módlmy się za tych, którzy pozostają poza Kościołem, aby powrócili do jedności Kościoła: Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą i nie odmawiasz światła proszącym Ciebie pokornie: przyjmij do przybytku najlitościwszego Serca swojego dusze tych, którzy pozostają poza Kościołem, i pociągnij ich swoim światłem ku jedności z Kościołem, aby wspólnie z nami wielbili hojność miłosierdzia Twego na wieki. Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze tych, którzy pozostają poza Chrystusową owczarnią; nie patrz na ich słabości, lecz na miłość i gorzką mękę Syna swojego, przed którą On tak gorąco Cię błagał, aby wszyscy byli jedno (por. J 17,21) spraw, by co rychlej wrócili do tej jedności i wspólnie z nami wysławiali miłosierdzie Twoje na wieki. Amen. Na szósty dzień nowenny Módlmy się za dzieci: Jezu najmiłosierniejszy, któryś powiedział: "Uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca" (Mt 11, 29), przyjmij do przybytku najlitościwszego Serca swego dusze dzieci małych i tych, którzy się stali na wzór dzieci cichymi i pokornymi, wprowadzając tym niebo w zachwyt i będąc wiązanką wonną przed tronem niebieskiego Ojca; spraw, by oni stale przebywali w Twym Sercu i nieustannie wielbili miłosierdzie Boże. Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze dzieci małych oraz na dusze wszystkich cichych i pokornych, którzy przez to najbardziej upodobnili się do Syna Twojego i wonią swych cnót wznoszą się przed tron Twój, Ojcze miłosierdzia; błagamy Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszyscy razem oddawali ustawiczną cześć Twemu miłosierdziu. Amen. Na siódmy dzień nowenny Módlmy się za czcicieli miłosierdzia Bożego: Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest samą miłością, przyjmij do przybytku najlitościwszego Serca swojego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Bożego, ogarnij je coraz większym swym miłosierdziem i wspieraj łaską wytrwałości, męstwa i cierpliwości. Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które szczególnie wysławiają i czczą Twój największy przymiot, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje, których usta pełne są hymnów Twej chwały, a ręce - uczynków miłosierdzia względem bliźnich: błagamy Cię, byś przede wszystkim okazywał im coraz większe swe miłosierdzie według pokładanej w Tobie ich ufności, stosownie do obietnicy, iż bronić ich będziesz, jako swej chwały, zawsze, a szczególnie w godzinę śmierci. Amen. Na ósmy dzień nowenny Módlmy się za dusze w czyśćcu, które wypłacają się sprawiedliwości Bożej: Jezu najmiłosierniejszy, któryś rzekł: "Bądźcie miłosierni, jako i Ojciec wasz miłosierny jest" (Łk 6,36), przyjmij do przybytku najlitościwszego Serca swojego dusze w czyśćcu cierpiące. Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące i przez bolesną mękę Chrystusa Pana oraz przez gorycz, jaką było przepełnione Jego Przenajświętsze Serce, okaż im swoje miłosierdzie. Błagamy Cię, byś patrzył na nie jedynie przez rany najmilszego Syna swojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa, którego miłosierdzie przewyższa sprawiedliwość. Amen. Na dziewiąty dzień nowenny Módlmy się za dusze oziębłe, które były powodem cierpień Chrystusa Pana w Ogrójcu: Jezu najmiłosierniejszy, któryś jest samą dobrocią, sprowadź do przybytku najlitościwszego Serca swego wszystkie dusze oziębłe. Zanurz je w ogniu swojej czystej miłości i rozgrzej na nowo ich serca swoją gorliwością, aby i one wychwalały Twoje niewyczerpane miłosierdzie. Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe. Błagamy Ciebie przez gorzką mękę najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz przez Jego trzygodzinne konanie na krzyżu, zapal je nową gorliwością o chwałę Twoją i wlej w serca ich prawdziwą miłość, którą ożywione świadczyłyby uczynki miłosierdzia na ziemi i wychwalały miłosierdzie Twoje na wieki. Amen.
Opublikuj
KomentarzProszę wypełnić pola oznaczone *
Państwa e-mail służy jedynie weryfikacji i nigdy nie zostanie opublikowany na stronie.